آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کفر

کافر – جنگ

جنگ تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مردم آن سرزمین به جنگ با دشمنان دین رفته‌اند، تعبیرش این است که آن مردم عزت و جاه و منزلت به دست می‌آورند و دشمن را به هلاکت و نابودی می‌رسانند، و یا اگر ببینی تو به جنگ با دشمنان دین رفته‌ای،…
متن دوم