آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کعبۀ فرشتگان

بیت‌المعمور (کعبۀ فرشتگان)

بیت‌المعمور (کعبۀ فرشتگان) ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد بیت‌المعمور شده‌ای، تعبیرش این است که در بین مردم به امانت‌داری یا علم ظاهر می‌شوی و حج را به جا می‌آوری و از شر دشمنان در امان می‌مانی.اگر ببینی در بیت‌المعمور خانه…
متن دوم