آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کعبه

مکه

مکه تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مکه آباد است، تعبیرش مال و اموال می‌باشد، ‌‌‌‌‌ولی اگر خراب باشد تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به هوا پریدی و به سمت قبله شدی و بعد از آن خودت را در مکه یا مدینه دیده‌ای،…

کعبه – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی خانۀ تو کعبه می‌باشد و مردم آن را زیارت می‌کنند، تعبیرش این است که امانت‌دار مردم می‌شوی و حرمت و احترام به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کعبه فروریخته یا سوخته است، یـعـنـی حال و…

کعبه

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کعبه برای کسی که مسلمان می‌باشد، «خلیفه»است و هر کم و زیادی که در کعبه ببیند به خلیفه مربوط می‌شود. تعبیر کلی

حج

حج ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به حج رفته‌ای، تعبیرش این است که به خواست خدا به حج مشرف می‌شوی، یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی، یا چنانچه بدهکار هستی، بدهی خود را پرداخت می‌کنی، یا اگر دچار بیم و ترس هستی، ایمنی پیدا می‌کنی،…
متن دوم