آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کعبه رفتن

کعبه رفتن یا در کعبه بودن

کعبه رفتن یا در کعبه بودن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی احرام بسته‌ای و به طرف کعبه می‌روی، تعبیرش این است که درستکارتر می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که به کعبه رفته است، یـعـنـی خداوند بزرگی و عظمت او را…
متن دوم