آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کشت زمین

کشاورزی – سایر موارد

سایر موارد حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در زمین خودت کشاورزی می‌کنی، تعبیرش این است که مال و نعمت به دست می‌آوری. اگر ببینی در زمین خودت بذر افشانی می‌کنی و تخم میکاری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و کار تو رو به راه…
متن دوم