آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کشتی

کُشتی یا انداختن کسی

کُشتی یا انداختن کسی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با کسی کشتی گرفتی و او را به زمین زده‌ای، تعبیرش این است که حال و روز تو خوب و نیکو می‌شود و آن شخص را شکست می‌دهی، ولی اگر هیچ کدامیک از شما نتوانست دیگری را به زمین بزند تعبیرش…

کشتی – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در کشتی نشسته‌ای، تعبیرش این است که برای«پادشاه» مشغول کار می‌شوی و مال و اموال جمع می‌کنی. اگر ببینی در کشتی نشسته‌ای و از دریا می‌ترسی، یـعـنـی نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی و مال و اموال جمع…

کِشتی

تعبیر کلی با توجه به بعضی از معناهای کلمۀ "کشتی" احتمالاً تعبیرهای مربوط به آن را در مورد سایر شناورها نظیر قایق و... نیز بتوان به کار برد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب کشتی، غم و اندوه و یا نگرانی می‌باشد، مخصوصاً اگر از کشتی…

دریا – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از دریا صید می‌کنی، تعبیرش این است که به اندازه آن روزی حلال بدست می‌آوری و معاش و معیشت زندگانی برای اهل و عیال و زن و فرزند تو گسترده می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: اُحِلَّ لَكُمْ…

انداختن کسی

انداختن کسی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با کسی کشتی گرفتی و او را به زمین زده‌ای، تعبیرش این است که حال و روز تو خوب و نیکو می‌شود و آن شخص را شکست می‌دهی، ولی اگر هیچ کدامیک از شما نتوانست دیگری را به زمین بزند تعبیرش این است که…
متن دوم