آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کشتی بی حرکت

کشتی – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در کشتی نشسته‌ای، تعبیرش این است که برای«پادشاه» مشغول کار می‌شوی و مال و اموال جمع می‌کنی. اگر ببینی در کشتی نشسته‌ای و از دریا می‌ترسی، یـعـنـی نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی و مال و اموال جمع…
متن دوم