آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کشتن گربه

کشتن گربه

کشتن گربه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گربه را کشته‌ای، تعبیرش این است که دزدها را کشته و یا مغلوب می‌سازی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گربه را کشته و پوستش را کنده‌ای، یـعـنـی مال دزدی را می‌گیری. کشتن گربه
متن دوم