آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کشتن حیوان

حیوان درنده – خوردن درندگان

خوردن درندگان ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زهرۀ درندگان را می‌خوری، تعبیرش این است که آدم عصبی و غضبناک و ناسازگاری می‌شوی.اگر ببینی پوست سر جانور درنده‌ای را می‌خوری، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر…
متن دوم