آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کشتن بز

بز – کشتن یا خوردن بز

کشتن یا خوردن بز ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بزی را کشته‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای، تعبیرش این است که بر مرد بزرگی پیروز می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بز ماده را کشته‌ای ولی نه برای گوشتش، یـعـنـی با زنی ازدواج…
متن دوم