آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کشتزار

کشتزار

کشتزار ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کشتزار آشنا، فرزند می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در کشتزار آشنایی هستی، تعبیرش این است که کاری می‌کنی که برای دین و دنیای تو خوب و نیک می‌باشد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی…

درخت – کاشتن درخت

کاشتن درخت جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خانۀ خودت درخت میکاری، تعبیرش این است که بنا به نوع درختی که دیده‌ای داماد می‌گیری (برای اطلاع بیشتر به انواع درختمراجعه کنید).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در زمین و ملک خودت تخم یا درخت…
متن دوم