آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کشاورزی

کشاورزی – سایر موارد

سایر موارد حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در زمین خودت کشاورزی می‌کنی، تعبیرش این است که مال و نعمت به دست می‌آوری. اگر ببینی در زمین خودت بذر افشانی می‌کنی و تخم میکاری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و کار تو رو به راه…

درخت – کاشتن درخت

کاشتن درخت جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خانۀ خودت درخت میکاری، تعبیرش این است که بنا به نوع درختی که دیده‌ای داماد می‌گیری (برای اطلاع بیشتر به انواع درختمراجعه کنید).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در زمین و ملک خودت تخم یا درخت…
متن دوم