آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کرفس

کرفس

کرفس ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل کرفس نباشد و در خواب ببینی که کرفس می‌خوری، تعبیرش این است که غمگین و ناراحت می‌شوی. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر در خواب کرفس ببینی و از آن نخوری، نسبت به وقتی که از آن خورده‌ای دچار غم و اندوه…
متن دوم