آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کرست

پستان‌بند (کرست)

پستان‌بند (کرست) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پستان‌بند برای زن‌ها، عزت و مقام و کامیابی و پیروزی می‌باشد، ولی تعبیرش برای مردها، زخم شلاق و غم و اندوه و نگرانی است.اگر زنی در خواب ببیند پستان‌بند دارد، تعبیرش این است که مال و نعمت به دست…
متن دوم