آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کت

قبا – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قبا دوخته‌ای، تعبیرش این است که زن خدمتکار استخدام می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای قبا عبارتند از: 1- پناه 2- قوت 3- حجت و دلیل 4- سود و منفعت 5- حکمت 6- ریاست کردن بر شهر سایر…
متن دوم