آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کتیرا

کتیرا

کتیرا ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کتیرا این است که به اندازه آن از مرد خسیسی مال و اموال می‌گیری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کتیرا عبارتند از: 1- باقی ماندۀ مال و اموال 2- مقداری سود و منفعت اندک 3- کاری خیر و با سود و منفعت…

صمغ

صمغ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صمغ داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که از مال کسی خرج می‌کنی. اگر ببینی مقدار زیادی صمغ داشته‌ای و آن‌ها را به کسی دادی، یـعـنـی مال و اموال خودت را به کسی خواهی داد.جابر مغربی می‌گوید: برای…
متن دوم