آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کتک زدن

شکنجه

شکنجه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شکنجه، خواری و ذلت و بیچارگی می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی «پادشاه» تو را شکنجه می‌کند، یـعـنـی پادشاه به تو ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری). شکنجه
متن دوم