آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کتاب

معلمی کردن

معلمی کردن تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی معلمی می‌کنی، تعبیرش شرافت و بزرگی می‌باشد .اگر ببینی معلم کودکان هستی، یـعـنـی در آن محل سخن تو موثر و نافذ می‌شود و کلام تو مورد قبول دیگران واقع می‌گردد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای…

کتاب

کتاب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کتابی می‌خوانی، تعبیرش این است که راه دینداری را انتخاب می‌کنی و کارهای بسته و گره خورده تو باز می‌شود و گشایش پیدا می‌کند. ● فقه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب فقه می‌خوانی، یـعـنـی از…

قصه

قصه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای مردم قصه می‌گویی، تعبیرش این است که از ترس و دلهره نسبت به افراد ستمگر ایمن می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: یـعـنـی به خواسته‌ات می‌رسی،‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی قصۀ خیر و صلاح و یا شر و فساد…
متن دوم