آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کبک

کبک

کبک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کبک، زن یا «کنیزک» زیبا می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کبک نر داری، تعبیرش پسر می‌باشد یا اگر ببینی کبک ماده داری تعبیرش زن و کنیزک سازگار می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کبک…

دراج

دراج ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دراج، زنی زیبا ولی بداخلاق می‌باشد که با شوهرش ناسازگار است.اگر در خواب ببینی دراج گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با چنین زنی ازدواج خواهی کرد ، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی…
متن دوم