آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کبوتر

کبوتر – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت کبوتر می‌خوری، تعبیرش این است که مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد. ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموال زن یا «کنیزک» را از او می‌گیری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر…

کبوتر

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کبوتر، زن می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش این است که صد درهم به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: کبوترهای سفید و سبز بهترین تعبیر را دارند.اگر زنی در خواب کبوتر ببیند، یـعـنـی…
متن دوم