آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کافر

مشرک

مشرک ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی یهودی، مسیحی، مشرک یا بت‌پرست شده‌ای، یـعـنـی دچار گمراهی و ضلالت شده و بر خداوند بزرگ دروغ می‌بندی،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی پس از گرایش به آن دین‌ها، توبه کرده‌ای و دوباره مسلمان شدی، تعبیرش این است که گناه…

کافر – دوستی یا صدقه

دوستی یا صدقه جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با کافر ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که باید از انجام گناه توبه کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به کافری فقیر و تنگدست خیرات و صدقه می‌دهی، یـعـنـی دشمن خودت را در انجام کاری یاری…
متن دوم