آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کاشتن درخت

درخت – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سایۀ درخت این است که به وسیله مردانی که به تو خدمت می‌کنند به آسایش و راحتی خواهی رسید، ولی اگر سایۀ درخت خار یا درخت بی‌میوه و بی‌ثمر باشد تعبیرش مردی مفسد و بی‌پروا و بی‌دین و ایمان می‌باشد و…

درخت – کاشتن درخت

کاشتن درخت جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خانۀ خودت درخت میکاری، تعبیرش این است که بنا به نوع درختی که دیده‌ای داماد می‌گیری (برای اطلاع بیشتر به انواع درختمراجعه کنید).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در زمین و ملک خودت تخم یا درخت…
متن دوم