آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کاسه

کاسه

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کاسه، خدمتکاری است که به دست او خیرات انجام می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب کاسۀ خالی، درماندگی و تنگدستی می‌باشد.اگر ببینی در کاسه چیزی خوبی وجود دارد و از آن خورده‌ای، یـعـنـی سود و…

قلع

قلع ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قلع‌های فراوانی در دست داری، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها مال و اموال مادی به دست می‌آوری. اگر ببینی سپیدروی داری و میدانستی که برای خودت می‌باشد، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال را به دست…

پیاله

پیاله ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پیاله، «کنیزکی»است که با او به عشرت و خوش‌گذرانی می‌پردازی.اگر در خواب ببینی از پیاله آب می‌خوری، تعبیرش این است که با کنیزکی به طور شرعی آمیزش می‌کنی و از او صاحب فرزندی درستکار می‌شوی.ابراهیم کرمانی…
متن دوم