آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کارگر

کارگر (مزدور)

کارگر (مزدور) منظور از کارگر یا مزدور کسی است که در مقابل دریافت پول کار می‌کند. (تعبیرهایی که در اینجا خواهیم گفت بدون استفاده از روش تعبیر کامل نخواهد بود و شاید خواندن آنها دردسرساز شود!).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کارگرانی…

عرق

عرق ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عرق تو سفید و خوشبو است، تعبیرش این است که مال و اموال تو حلال می‌باشد، ولی اگر بر خلاف این ببینی، یـعـنـی مال و اموال تو حرام است.اگر ببینی از بدن تو عرق جاری شده است (مخصوصاً اگر بروی زمین بچکد)،…

برده

برده امروزه به شکل گذشته برده و بنده وجود ندارد ولی شاید بتوان به جای آن افرادی را نام برد که از جهاتی تحت اختیار شخص دیگری باشند و فقط اسمشان برده نیست.  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب بردۀ نابالغی را ببینی که بالغ شده است، تعبیرش این…
متن دوم