آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چینی

چینی‌آلات

چینی‌آلات ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب وسایل چینی، زنی خدمتکار می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وسایل چینی در اختیار داری، تعبیرش «کنیزکی» به دست می‌آوری.اگر ببینی چینی شکسته است، یـعـنـی کنیزک یا خادم تو از دنیا می‌رود…
متن دوم