آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چک

صرافی

صرافی در گذشته این صراف‌ها بوده‌اند که کار بانک‌دارها را به شکلی ساده‌تر انجام می‌دادند، پس تعبیرهای زیر را می‌توان در مورد بانک‌دارها نیز به کار برد. ابن سیرین می‌گوید: اگر عفیف و پاکدامن باشی و در خواب ببینی که صرافی می‌کنی، تعبیرش این…

چک

چک منظور از چک و برات نوشته‌ای است که شخصی بدهکار یا خریدار و... به کسی می‌دهد تا با استفاده از آن بتواند از جائی (در گذشته صرافی و امروزه بانک و...)پولی را دریافت کند. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چک مهر شده بدست آورده‌ای یا کسی…
متن دوم