آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چکمۀ نظامی

پوتین (چکمۀ نظامی)

پوتین (چکمۀ نظامی) ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پوتین داری و مسلح نیستی، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد، ولی اگر مسلح هستی، تعبیرش این است که دشمن از تو آشفته و پریشان است. پوتین (چکمۀ نظامی)
متن دوم