آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چکمه

قالب کفش

قالب کفش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قالب کفش یا قالب چکمه در اختیار داری، تعبیرش این است که خدمتکاری به دست می‌آوری. اگر تعداد فراوانی قالب در اختیار داری، یـعـنـی از خدمتکاران سود و منفعت به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر کفاش و…

چکمه – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قالب کفش یا قالب چکمه در اختیار داری، تعبیرش این است که خدمتکاری به دست می‌آوری.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی روی چکمۀ خودت را مسح می‌کشی، یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری و…

چکمه

تعبیرهای کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب چکمه در زمستان، خیر می‌باشد، ولی در تابستان، تعبیرش غم و اندوه است.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چیزهای نو خوب است، به غیر از چکمه که کهنۀ آن بهتر می‌باشد. تعبیرهای کلی
متن دوم