آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چکمه نظامی

چکمه

تعبیرهای کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب چکمه در زمستان، خیر می‌باشد، ولی در تابستان، تعبیرش غم و اندوه است.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چیزهای نو خوب است، به غیر از چکمه که کهنۀ آن بهتر می‌باشد. تعبیرهای کلی
متن دوم