آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چکش آهنگری

سندان

سندان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سندان، بزرگ و رئیس و سرور می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش شخصی بزرگ و رئیس و سرور می‌باشد که درستکار است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سندان به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است و متعلق به…

چکش آهنگری

چکش آهنگری تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب چکش آهنگری، شخصی بزرگ و رئیس و سرور می‌باشد.اگر در خواب ببینی چکش آهنگری داری یا کسی آنرا به تو داده است، تعبیرش این است که بین تو و شخصی بزرگ و رئیس و سرور ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از او سود…
متن دوم