آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چوگان

چوگان

چوگان ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرگران چوگان را به زنان تشبیه کرده‌اند.تعبیر خواب چوگان، در دست مردم عادی این است که با کسی خصومت و درگیری می‌کنی و از جهت زنان حرف‌های زشت می‌شنوی، ولی تعبیر چوگان، در دست «پادشاه» این است که بر دشمن پیروز…
متن دوم