آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چوپان

چوپان

چوپان امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر چوپان، مردی است که از مال و اموال مردم مراقبت و حفاظت می‌کند.ابن سیرین می‌گوید: برای چوپانی کردن از هر چهارپائی تعبیر مخصوصی وجود دارد:گله‌بانی و چوپانی اسب، تعبیرش حکومت و بزرگی می‌باشد ‌‌‌‌‌و چوپانی…
متن دوم