آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چهره

سر – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از سر تو آتش شعله‌ور شده است، تعبیرش این است که در کار خودت پیشرفت می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سر تو برهنه و عریان است، یـعـنـی از کار بر کنار می‌شوی و غمگین و ناراحت خواهی…

جوان

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: اگر جوان غریبه‌ای را ببینی، تعبیرش این است که دشمن تو را خوار و خفیف می‌کند و به خواسته‌ات نمی‌رسی.تعبیر دیدن زن جوان، شادی و خواسته و مقصود می‌باشد. تعبیرهای کلی

تغییر تصویر و مجسمه

تغییر تصویر و مجسمه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شکل تصویر یا مجسمه چهرۀ تو به شکل دیگری است، تعبیرش این است که حال و روزت تغییر می‌کند و به شکل و صورتی که در خواب دیده‌ای درمی‌آید، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی شکل تصویر یا…
متن دوم