آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چهره زخمی

زخم – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در زخم بدن تو خون و چرکی جمع نشده است، تعبیرش این است که در مال و اموال تو کم و کاستی و ضرر و زیانی بوجود می‌آید، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی در بدن تو سوراخی وجود دارد ولی از آن…

چهره زخمی

چهره زخمی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چهره‌ات خون‌آلود می‌باشد یا زرداب از آن بیرون می‌آید و یا زخمی می‌باشد، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات زخمی شده…
متن دوم