آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چنگ نواختن

چنگ نواختن

چنگ نواختن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چنگ می‌نوازی، تعبیرش این است که حرف باطل و دروغ می‌زنی و دچار غم و اندوه و زیان خواهی شد، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: یـعـنـی با زنی بزرگ از بزرگان ارتباط برقرار می‌کنی که به وسیلۀ مال و اموال…
متن دوم