آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چغندر و لبو

چغندر و لبو

چغندر و لبو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چغندر، دچار شدن به غم و اندوه ‌‌‌‌‌و یا مقداری سود و منفعت اندک از طرف زن‌ها می‌باشد. تعبیر چغندر پخته (لبو) نیز به دست آوردن مقداری سود و منفعت اندک از زن‌ها می‌باشد.اگر در خواب ببینی چغندر…
متن دوم