آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چشم

مژه

مژه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مژه‌ها، حفظ و نگاه داشتن دین و ایمان می‌باشد.اگر در خواب ببینی مژه‌های تو ریخته است، تعبیرش فساد و تباهی دین و ایمان می‌باشد .اگر ببینی مژه‌های تو در جایش محکم نیست و تکان می‌خورد، یـعـنـی بیمار…

سرمه

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سرمه، مال و اموال است،‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: تعبیرش روشنایی و بصیرت و پیدا کردن راه در دین می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سرمه‌دان، زنی است که همیشه به یاد خدا می‌باشد و مردم را…

چشم – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چشم تو دیوار شهر شده است، تعبیرش این است که «پادشاه» می‌شوی.اگر ببینی چشم تو مثل چشم گاو شده است، یـعـنـی پادشاه می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی چشم تو ماه شده است، یـعـنـی «وزیر»…

چشم

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چشم، بینائی و بصیرت می‌باشد که به وسیلۀ آن راه پیدا شده و هدایت انجام می‌شود، و همچنین تعبیر هر دو چشم، دو فرزند است. تعبیر کلی
متن دوم