آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چشم پزشک

چشم پزشک

چشم پزشک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چشم پزشکی، کارهای بسته و گره خورده و هدایت شدن در کارهایی که در آن گمراه شده‌ای.اگر در خواب ببینی چشم پزشکی می‌کنی و داروی تو برای چشم‌ها سودمند واقع شده است، تعبیرش این است که گمراهان را هدایت می‌کنی و از…
متن دوم