آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چرک و کثیفی

گِل

گِل ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گِلهای سبز و سرخ و سفید، لهو و لعب و خوش‌گذرانی می‌باشد، و گل سیاه، غم و اندوه است.اگر در خواب ببینی بین گل‌ها غرق شده‌ای، تعبیرش این است که در اثر بلا و گرفتاری درمانده می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند:…

چرک و کثیفی

تعبیر کلی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب چرک روی سر و بدن، غم و اندوه است.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از جای کثیفی پریده‌ای، یـعـنـی از خوبی و درستی به فساد و تباهی دچار می‌شوی. تعبیر کلی

چرک اعضا

تعبیر کلی دقت شود که در اینجا به طور کلی منظور "ریم" یا چرکی است که در محل زخم و... بوجود می‌آید، و نه سیاهی و کثیفی؛ می‌توان برای تعبیر کثیفی‌ها به قسمت چرک و کثیفی مراجعه کرد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چرک، مال و اموال می‌باشد،…
متن دوم