آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چرک اعضا

چرک اعضا

تعبیر کلی دقت شود که در اینجا به طور کلی منظور "ریم" یا چرکی است که در محل زخم و... بوجود می‌آید، و نه سیاهی و کثیفی؛ می‌توان برای تعبیر کثیفی‌ها به قسمت چرک و کثیفی مراجعه کرد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چرک، مال و اموال می‌باشد،…
متن دوم