آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چروک روی پیشانی

پیشانی

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پیشانی، قدر و جاه و مقام انسان می‌باشد(زیرا محل سجده برای خداوند است) و‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش فرزندی از خانوادۀ تو می‌باشد که ثروتمند خواهد شد. تعبیر کلی
متن دوم