آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چربی بدن

دنبه

دنبه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دنبه، کیف نگهداری از پول و مال و اموال است که متعلق به مرد یا زن او می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش کیف پول می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب روغن دنبه، علم و دانش و حکمت است.اگر در…

چربی بدن

چربی بدن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چربی بدن، شخصی است که کارها و اوضاع تو را سر و سامان می‌دهد، ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش خانواده و بستگان می‌باشد.اگر در خواب ببینی چربی‌های تو بزرگ و محکم و قوی می‌باشند، تعبیرش این است که خانواده…

پیه

پیه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پیه و چربی خورده‌ای، تعبیرش این است که خیر و سود و منفعت به دست می‌آوری و به فراخی و گشایش می‌رسی . اگر ببینی پیه گوسفند یا حیوان "حلال‌گوشتی" داری و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن مال حلال به…
متن دوم