آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چراغ

فتیله

فتیله ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فتیله، رئیس و کارفرما می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر فتیلۀ روشن، رئیس و کارفرمائی است که مردم به او خدمت می‌کنند، ولی اگر فتیله روشن نباشد، تعبیرش بر عکس حالت قبلی است. فتیله

چراغ – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خانۀ تو چراغ تمیزی روشن است، تعبیرش این است که کدبانوی منزل زن درستکار و پاک‌دلی خواهد بود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در شهر چراغ‌های زیادی وجود دارد، یـعـنـی «پادشاه» و قاضی آنجا…

چراغ

تعبیر کلی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب چراغ، خدمتکار خانه است،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش «کدبانو»می‌باشد. تعبیر کلی
متن دوم