آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چراغ خاموش

چراغ – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خانۀ تو چراغ تمیزی روشن است، تعبیرش این است که کدبانوی منزل زن درستکار و پاک‌دلی خواهد بود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در شهر چراغ‌های زیادی وجود دارد، یـعـنـی «پادشاه» و قاضی آنجا…
متن دوم