آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چانه

چانه

چانه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چانه، بزرگتر فامیل و کسی است که کارهای زیادی را به عهده دارد.اگر در خواب ببینی چانه‌ات بزرگ و کلفت می‌باشد، تعبیرش این است که برای دودمان و نسل و خانواده خوار و حقیر خواهی شد.اگر ببینی از چانه‌ات خون جاری…
متن دوم