آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چادر

چادر

تعبیر کلی (قبل از استفاده از هر چیزی باید روش به کارگیری آن را بدانی و قبل از خواندن تعبیرهای این صفحه می بایست روش تعبیر را بدانی).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چادر، پوشش و حجاب زن می‌باشد. تعبیر کلی
متن دوم