آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چادر سیاه

چادر

تعبیر کلی (قبل از استفاده از هر چیزی باید روش به کارگیری آن را بدانی و قبل از خواندن تعبیرهای این صفحه می بایست روش تعبیر را بدانی).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چادر، پوشش و حجاب زن می‌باشد. تعبیر کلی
متن دوم