آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چادرشب

چادرشب

چادرشب چادرشب پارچه‌ای است که کاربردهای مختلفی دارد، به عنوان مثال رختخواب‌ها را در آن پیچیده یا برخی زنان آن را بر سر انداخته یا به دور خود می‌پیچند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر چادرشب، زن می‌باشد.اگر در خواب ببینی چادرشب به دست…
متن دوم