آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پیغمبر

پیغمبر – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر درستکار و مومن هستی و پیغمبری را در محل خودت شاد و خوشحال ببینی، تعبیرش این است که عزت و جاه و بزرگی به دست می‌آوری و بر دشمنان پیروز می‌شوی.اگر در خواب ببینی از پیغمبری چیزی شنیده‌ای، تعبیرش این است…

پیغمبر و پیغمبری

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پیغمبران اولوالعزم، به دست آوردن عزت و جاه و بزرگی می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پیغمبر الوالعزم در محلی خاص می‌باشد، تعبیرش این است که اگر مردم آن محل در حال جنگ با دشمنان هستند…
متن دوم