آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پیغمبر در خواب

پیغمبر – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر درستکار و مومن هستی و پیغمبری را در محل خودت شاد و خوشحال ببینی، تعبیرش این است که عزت و جاه و بزرگی به دست می‌آوری و بر دشمنان پیروز می‌شوی.اگر در خواب ببینی از پیغمبری چیزی شنیده‌ای، تعبیرش این است…
متن دوم